quid

  níhil

  nōn

  saépe

   

  amāre

 cogitāre

 dēbēre

dáre

  erráre

 laudáre

 monēre

 salvēre

 servāre

conservāre

 terrēre

 valēre

  vidēre

 vocáre

  fáma

  fōrma

 fortūna

   īra

 naúta

  pátria

 pecúnia

philosóphia

  poéna

 poēta

  pórta

  puélla

  rósa

 senténtia

  vīta

 antīqua

  mágna

  méa

  múlta

  túa

   et

   sed

  síne

   est

 festīnāre

  lentē

 culpāre

 peccāre

  volāre

  cito

   bis

  labor

  venia

clēmentia

dēportáre

 recūsāre

 vītāre

 turba

  iubēre

   ars

  sána

immodica

  creāre

 īnsānia

  nūlla

 avāritia

 saeva

  catēna

 onerāre

  rota

 timēre

respondēre

 rēgulae

 scrīpta

 regiōnēs

 īnsulae

obdúrāre praepositiō dēclīnāre injerjectiō
adiectīva àger agrícola amīcus fēmina
 fīlia fīlius númerus pópulus púer
sapiéntia  vir avāra paúcī  dē
 in hódiē sémper habēre satiāre
 egēre cōpia irrītāre sēcrētē palam
 bāsium béllum cōnsílium  cūra dōnum
 exítium magíster móra óculus offícium
 ōtium perīculum remédium bélla bóna
 hūmāna màla pàrva stúlta vēra
iuvāre/àdiuvō sum, ésse

Wheelock Basic Vocabulary + Sententia Vocabulary